เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

  วิสัยทัศน์ 
   
  มุ่งพัฒนาระบบงานด้านเอกสารและการให้บริการด้านต่าง ๆ ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 
นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
   
  พันธกิจ
  กองกลางเป็นศูนย์กลางการบริการด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย การบริหารงานด้านเอกสาร การจัดประชุม
การจัดงานพิธีการ  และจัดกิจกรรมต่าง ๆ การอำนวยการสะดวกแก่ผู้บริหาร การจัดหารายได้และบริหารทรัพย์สิน  
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร  การออกแบบและก่อสร้าง  
การดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมอาคารสถานที่ การบริการยานพาหนะ การรักษาความปลอดภัย ภูมิทัศน์
อนุรักษ์พลังงานและการติดต่อประสานงานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก
   
  วัตถุประสงค์
 
 1. เพื่อการดำเนินการบริหารงานด้านเอกสารของมหาวิทยาลัย
 2. เพื่อทำหน้าที่เลขานุการผู้บริหาร
 3. เพื่อทำหน้าที่ในการจัดประชุม จัดงานพิธีการ/จัดกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทาลัย
 4. เพื่อดำเนินการในการจัดหารายได้และบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
 5. เพื่อการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 6. เพื่อทำการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยในทุก ๆ ด้าน
 7. เพื่อการออกแบบและก่อสร้าง
 8. เพื่อให้บริการดูแล บำรุงรักษา และซ่อมแซมอาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัย
 9. เพื่อให้บริการด้านยานพาหนะ และด้านการรักษาความปลอดภัย
 10. เพื่อควบคุมดูแลการอนุรักษ์พลังงาน
 11. เพื่อการจัดตกแต่งภูมิทัศน์


743 ครั้ง

Address

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
อาคารบูรณมงคล 32 เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103
โทรสาร : 035-709105

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
 • วันนี้ : 6 ครั้ง
 • เดือนนี้ : 853 ครั้ง
 • ปีนี้ : 2860 ครั้ง
 • ทั้งหมด : 18330 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 กองกลาง_มหาวิทยาลัยเทคโนโลียีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ