เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

งานอาคารสถานที่ บริการ จัดหารายได้ และบริหารทรัพย์สิน

 

นายภูริทัต  อยู่สบาย

วิศวกรโยธาชำนาญการ
หัวหน้างานอาคารสถานที่ บริการ จัดหารายได้
และบริหารทรัพย์สิน


 
นางสาวธัญญารัตน์  พงษ์จินดา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
นางกัลปอรธ์ สิทธาภา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
   
นายพงษ์ไชย วิชิตธนาฤกษ์
วิศวกรไฟฟ้าชำนาญการ
นางสาวฤทัย เที่ยงแก้ว
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
   
นายพิษณุ ลือสถาน
สถาปนิกชำนาญการ
นางสาวปัณณพร  รัตนมงคล
สถาปนิก
   
นางสาวอารีย์ บุษบา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวบวรวรรณ เสตางกูล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวเจนจิรา ศักดิ์สองเมือง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวนันธญา ขันธิโชติ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
   
 
ให้บริการยานพาหนะ 
 
นายสุพรรณ บุญช่วย
พนักงานขับรถยนต์
นายสายชล  สุทธลักษณ์
พนักงานขับรถยนต์
   
นายสมบัติ  อรุณส่องแสง
พนักงานขับรถยนต์
นายชำนาญ นวัสนธี
พนักงานขับรถยนต์
 

ให้บริการด้านอาคารสถานที่ และงานภูมิทัศน์

 
นายมาโนช  สุนทโรทก
เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ
นายวุฒิชัย  ฉัตรเท
เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงไฟฟ้า
   
นายวุฒิชัย  ฉัตรเท
เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงไฟฟ้า
นางทัศนีย์ จวนอ่อน
ผู้ปฏิบัติงานภูมิทัศน์
   
 
นางสาวจินตนา มอบกระโทก
ผู้ปฏิบัติงานภูมิทัศน์
 
   
 


798 ครั้ง

Address

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
อาคารบูรณมงคล 32 เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103
โทรสาร : 035-709105

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 12 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 790 ครั้ง
  • ปีนี้ : 4154 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 19624 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 กองกลาง_มหาวิทยาลัยเทคโนโลียีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ