เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ผู้บริหาร

นางฤทัยชนก โพธิ์งาม
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 

 
นายพงษ์ไชย วิชิตธนาฤกษ์
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองกลางนายสุบิน เอกจิตต์
หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
นาโฆษิต  มีคุณกิจ
หัวหน้างานสภาคณาจารย์และเลขานุการกิจ
นายหัตเทพ  มัตติตานนท์
หัวหน้างานสื่อสารองค์กรและกิจการระหว่างประเทศ
นายภูริทัต  อยู่สบาย
หัวหน้างานอาคารสถานที่ บริการ จัดหารายได้

และบริหารทรัพย์สิน
 

นางสาวรัตนา เพ็ชรสังวาลย์
หัวหน้างานศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

 


875 ครั้ง

Address

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
อาคารบูรณมงคล 32 เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103
โทรสาร : 035-709105

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 1 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 848 ครั้ง
  • ปีนี้ : 2855 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 18325 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 กองกลาง_มหาวิทยาลัยเทคโนโลียีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ