วิสัยทัศน์ 
 
มุ่งพัฒนาระบบงานด้านเอกสารและการให้บริการด้านต่าง ๆ ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 
นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
 
พันธกิจ

กองกลางเป็นศูนย์กลางการบริการด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย การบริหารงานด้านเอกสาร การจัดประชุม
การจัดงานพิธีการ  และจัดกิจกรรมต่าง ๆ การอำนวยการสะดวกแก่ผู้บริหาร การจัดหารายได้และบริหารทรัพย์สิน  
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร  การออกแบบและก่อสร้าง  
การดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมอาคารสถานที่ การบริการยานพาหนะ การรักษาความปลอดภัย ภูมิทัศน์
อนุรักษ์พลังงานและการติดต่อประสานงานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก

 
วัตถุประสงค์  
 1. เพื่อการดำเนินการบริหารงานด้านเอกสารของมหาวิทยาลัย
 2. เพื่อทำหน้าที่เลขานุการผู้บริหาร
 3. เพื่อทำหน้าที่ในการจัดประชุม จัดงานพิธีการ/จัดกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทาลัย
 4. เพื่อดำเนินการในการจัดหารายได้และบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
 5. เพื่อการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 6. เพื่อทำการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยในทุก ๆ ด้าน
 7. เพื่อการออกแบบและก่อสร้าง
 8. เพื่อให้บริการดูแล บำรุงรักษา และซ่อมแซมอาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัย
 9. เพื่อให้บริการด้านยานพาหนะ และด้านการรักษาความปลอดภัย
 10. เพื่อควบคุมดูแลการอนุรักษ์พลังงาน
 11. เพื่อการจัดตกแต่งภูมิทัศน์