ข้อมูลกลาง (Common Data Set : CDS) SAR ประจำปีการศึกษา 2563
ข้อมูลการกองกลาง ปีการศึกษา 2563
      1. จำนวนอาคาร (จำแนกตามศูนย์พื้นที่)
      2. จำนวนห้องเรียน (จำนวนแนกศูนย์พื้นที่ จำนวนคณะ)