นายสุบิน เอกจิตต์
หัวหน้างานสื่อสารองค์กรและกิจการระหว่างประเทศ
พนักงานมหาวิทยาลัย

 
หน่วยสื่อสารองค์กร
   
น.ส.ธินินทร จิตราดิษฐานนท์
นักประชาสัมพันธ์
พนักงานมหาวิทยาลัย
น.ส.ธนัชพร ปานเนาว์
นักประชาสัมพันธ์
พนักงานมหาวิทยาลัย
   
นายหัตถ์เทพ มัตติตานนท์
นักประชาสัมพันธ์
พนักงานมหาวิทยาลัย
น.ส.ณัฏฐา สุขเกษม
นักประชาสัมพันธ์
พนักงานมหาวิทยาลัย
   
หน่วยวิเทศสัมพันธ์
   
นางสาวนารี สุวรรณะ
นักวิเทศสัมพันธ์
พนักงานมหาวิทยาลัย
นางสาวดวงกมล กนิษฐชาต
นักวิเทศสัมพันธ์
พนักงานมหาวิทยาลัย