นายโฆษิต   มีคุณกิจ
หัวหน้างานสภาและเลขานุการกิจ
พนักงานมหาวิทยาลัย

   
นางดารารัตน์ ปะวารี
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
พนักงานมหาวิทยาลัย

นางสาวพรพรรณ ม่วงงาม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
พนักงานมหาวิทยาลัย
นางยุพา บุญหล่อ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
พนักงานมหาวิทยาลัย
นางอรอุมา อารีชม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
พนักงานมหาวิทยาลัย
นางสาวอนุสรา รุ่งกลาง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
พนักงานมหาวิทยาลัย

นางเอื้อมเดือน สมร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
พนักงานมหาวิทยาลัย

นางสาวรุ้งนภา ภาคพิจารณ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
พนักงานมหาวิทยาลัย
นางสาวพรทิพย์ ขันธิโชติ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
พนักงานมหาวิทยาลัย
นางสาวพัชวรัตน์ หลวงยศ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
พนักงานมหาวิทยาลัย
นางสาวสุดารัตน์ หวังผลึก
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
พนักงานมหาวิทยาลัย
 
นายเอกลักษณ์ นนทะวงษ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
พนักงานมหาวิทยาลัย