นางสาวบวรวรรณ เสตางกูล
หัวหน้างานบริหารทรัพย์สินและบริการวิชาการ
พนักงานมหาวิทยาลัย

   
นางสาวอารีย์ บุษบา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
พนักงานมหาวิทยาลัย
นางสาวเจนจิรา ศักดิ์สองเมือง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
พนักงานมหาวิทยาลัย