ผู้บริหารกองกลาง              
 
   
  นายภูริทัต  อยู่สบาย
ผู้อำนวยการกองกลาง
 
     
 
นายโฆษิต   มีคุณกิจ
หัวหน้างานสภาและเลขานุการกิจ
พนักงานมหาวิทยาลัย
  นายสุบิน  เอกจิตต์
หัวหน้างานสื่อสารองค์กรและกิจการระหว่างประเทศ
พนักงานมหาวิทยาลัย
     
 
นางสาวบวรวรรณ เสตางกูล
หัวหน้างานบริหารทรัพย์สินและบริการวิชาการ

พนักงานมหาวิทยาลัย
  นายนายภูริทัต  อยู่สบาย
หัวหน้างานบริการ กายภาพ และสิ่งแวดล้อม

พนักงานมหาวิทยาลัย