ผู้บริหารกองกลาง              
 
   
  นายอนันทรัตน์  อยู่สบาย
ผู้อำนวยการกองกลาง
 
     
 
นายโฆษิต   มีคุณกิจ
หัวหน้างานสภาและเลขานุการกิจ
พนักงานมหาวิทยาลัย
  นายสุบิน เอกจิตต์
หัวหน้างานสื่อสารองค์กรและกิจการระหว่างประเทศ
พนักงานมหาวิทยาลัย
     
 
นางสาวเจนจิรา ศักดิ์สองเมือง
หัวหน้างานบริหารทรัพย์สินและบริการวิชาการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
  นายพงษ์ไชย วิชิตธนาฤกษ์
หัวหน้างานบริการ กายภาพ และสิ่งแวดล้อม

พนักงานมหาวิทยาลัย