นโยบาย
 
-

โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาตามกรอบศตวรรษที่ 21 ในหัวข้อ การดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green office) และ การออกแบบสื่ออินโฟกราฟฟิก ในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ ที่ลิงก์ https://meet.google.com/jcm-tgkc-baf

- ข้อมูลอาคารสถานที่ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565
   
- ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการจัดบุคลากรเข้าพักอาศัย พ.ศ. 2563
  ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2563
  (1) แบบคำขอเข้าที่พักของมหาวิทยาลัย
  (2) แบบคำขอเปลี่ยนแปลงที่พักของมหาวิทยาลั
  (3) หนังสือให้ความยินยอมการเก็บรวบรม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัย
   
- ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง และค่าประกันความเสียหาย
  ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2563 
   
- ฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ของอาคารสถานที่ภายในศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา  
   
- ข้อมูลรายชื่ออาคารภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 4 ศูนย
   
- แบบแสดงความจำนงขอบ้านพัก/ขอเปลี่ยนบ้านพัก
   
- แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 10 ปี พ.ศ. 2560-2570
  กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
   
- ซักซ้อมความเข้าใจการลงเวลาปฏิบัติราชการ
 
   
   
 
   

 

 
  
นายภูริทัต อยู่สบาย
ผู้อำนวยการกองกลาง
 
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของกองกลาง
 
  
 

http://gad.rmutsb.ac.th