โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office)
   
   
แบบบันทึกข้อมูลการใช้กระดาษของสำนักงาน อาคาร 32
   
นโยบายสิ่งแวดล้ม
 
การรับข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม
 
 
แนวปฏิบัติ ลด ละ เลิก
   
โครงการและกิจกรรม
 
โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาตามกรอบศตวรรษที่ 21 ในหัวข้อ การดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green office) และ การออกแบบสื่ออินโฟกราฟฟิก ในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ ที่ลิงก์ https://meet.google.com/jcm-tgkc-baf