แบบฟอร์มดาวน์โหลด
     - แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
    - แบบใบลาพักผ่อน  
    - แบบขอยกเลิกวันลา  
    - แบบใบลาไปต่างประเทศ  
    - แบบอนุญาตไปราชการ  
    - แบบคำร้องขอหนังสือรับรอง  
    -ใบรับรองการมาปฏิบัติราชการ  
ปรับปรุงข้อมูล 1 ตุลาคม 2561    
แบบฟอร์มอื่น ดาวน์โหลดได้ที่กองบริหารงานบุคคล    
 
แบบฟอร์มขอใช้บริการ งานบริการ กายภายและสิ่งแวดล้อม
 
ข้อมูลอาคารสถานที่ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา  
     
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการจัดบุคลากรเข้าพักอาศัย พ.ศ. 2563  
     - แบบคำขอเข้าที่พักของมหาวิทยาลัย 30 พ.ย. 63  
     - แบบคำขอเปลี่ยนแปลงที่พักของมหาวิทยาลัย 30 พ.ย. 63  
    - หนังสือการให้ความยินยอมการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัย  
 
     - แบบขอใช้บริการทั่วไป
     - แบบขอใช้อาคารสถานที่ของหน่วยงานภายใน
     - แบบขอยืมอุปกรณ์โสต (สวส.)
     - แบบขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการ  
     - แบบขอแจ้งซ่อมอาคารสถานที่
 
แบบฟอร์มขอใช้บริการ งานบริหารทรัพย์สินและบริการวิชาการ
 
      - อัตราค่าธรรมเนียมการขอใช้อาคารสถานที่ ประกาศ ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2558  
     - แบบคำขอใช้สถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
     - แบบขอใช้บริการสนามกีฬาและโรงยิม
     - แบบขอใช้บริการห้องเรียน
     - แบบขอใช้บริการหอประชุม
แบบฟอร์มงานสื่อสารองค์กรและกิจการระหว่างประเทศ
     - แบบฟอร์มส่งข้อมูล กิจกรรม/โครงการ เพื่อการประชาสัมพันธ์ 16 มี.ค. 61
    - แบบแจ้งบันทึกภาพนอกเวลา 16 มี.ค. 61