โครงสร้างการแบ่งงานภายในกองกลาง
   
 
  ติดต่อหน่วยงานภายในกองกลาง
   
ตั้งอยู่ที่     อาคารบริหารจัดการเชิงบูรณาการ ชั้น 5 ชั้น 2 และ ชั้น 1
                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา
                 เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา
                   อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
   
เบร์โทรศัทพ์ 0 3570 9803
บอร์โทรสาร 0 3570 9105