วิสัยทัศน์ 
 
มุ่งพัฒนาระบบงานด้านเอกสารและการให้บริการด้านต่าง ๆ ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 
นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
 
พันธกิจ

กองกลางเป็นศูนย์กลางการบริการด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย การบริหารงานด้านเอกสาร การจัดประชุม
การจัดงานพิธีการ  และจัดกิจกรรมต่าง ๆ การอำนวยการสะดวกแก่ผู้บริหาร การจัดหารายได้และบริหารทรัพย์สิน  
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร  การออกแบบและก่อสร้าง  
การดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมอาคารสถานที่ การบริการยานพาหนะ การรักษาความปลอดภัย ภูมิทัศน์
อนุรักษ์พลังงานและการติดต่อประสานงานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก