ทำเนียบผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
สถานที่ตั้ง  60  หมู่ที่  3   ถนนสายเอเซีย  ตำบลหันตรา  
 อำเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   13000 
 โทรศัพท์  0  3570  9102 ,  0  3570  9103  โทรสาร  0  3570  9105 ,  0  3570  9083 
 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
โทรศัพท์มือถือ/ที่ทำงาน
โทรสาร
1
ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี 08 1852 9448 0 3570 9105
      0 3570 9103 ต่อ 7602  
           
2
อาจารย์พงศ์วิทย์ วุฒิวิริยะ รองอธิการบดี   08 9252 5328 0 3570 9105
      0 3570 9103 ต่อ 7601  
           
3
รศ.สหายพล มีชูนึก รองอธิการบดี  08 9202 2241 0 3570 9105
      0 3570 9103 ต่อ 7601  
           
4
ผศ.กฤษฎี สุขฉายี รองอธิการบดี 09 1946 4206  0 3570 9105
      0 3570 9103 ต่อ 7601  
           
5
รศ.ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์ รองอธิการบดี 08 9801 9597  0 3570 9105
      0 3570 9103 ต่อ 7601  
           
6
ผศ.ชลอ หนูอินทร์ รองอธิการบดี 08 1946 2200  0 3570 9105
      0 3570 9103 ต่อ 7601  
           
7
ผศ.ทรงวิทย์ เจริญกิจธนลาภ รองอธิการบดี 08 1942 7599  0 3570 9105
      0 3570 9103 ต่อ 7601  
           
8
ผศ.สุวิทย์ วงษ์ยืน รองอธิการบดี  08 1946 7521 0 3570 9105
        0 3570 9103 ต่อ 7601  
           
9
อาจารย์จิระวัฒน์ ใจอ่อนน้อม ผู้ช่วยอธิการบดี 08 1519 2095  0 2525 2682
      0 2969 1369-74 ต่อ 2623  
           
10
นายพัฒนพงศ์ วรรณวิไล ผู้ช่วยอธิการบดี  08 1946 4107  0 3570 9093
      0 3570 9103 ต่อ 7601  
           
11
ดร.อนุรักษ์ เมฆพะโยม ผู้ช่วยอธิการบดี  08 1948 9696  0 3570 9105
      0 3570 9103 ต่อ 7601  
           
12
ดร.ศศิกานต์ สุวรรณประทีป ผู้ช่วยอธิการบดี  09 8268 7753  0 3570 9105
      0 3570 9103 ต่อ 7601  
           
13
ผศ.ดร.อำนาจ จำรัสจรุงผล ผู้ช่วยอธิการบดี  -  0 3570 9105
      0 3570 9103 ต่อ 7601  
           
14
อาจารย์อนนท์ บูชาพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดี  08 1780 2662  0 3570 9105
        0 3570 9103 ต่อ 7601  
 
15
อาจารย์เรืองสิน ปลื้มปั่น ผู้ช่วยอธิการบดี  08 1780 2662  0 3570 9105
        0 3570 9103 ต่อ 7601
 ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
โทรศัพท์มือถือ/ที่ทำงาน
โทรสาร
1
น.ส.พัชราภรณ์ จันทร์ฉาย ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 08 1946 0925  0 3570 9105
      0 3570 9103 ต่อ 7601  
           
2
ผศ.เดชา พลเสน คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 08 1914 8217  0 3543 4016
      0 3544 4301-3 ต่อ 125  
           
3
ผศ.ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ 08 1852 9094  0 3570 9096
    อุตสาหกรรมเกษตร 0-3570-9103 ต่อ 1200  
           
4
ผศ.ดร.สาลินันท์ บุญมี คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี 09 2250 3883  0 3524 5181
    สารสนเทศ  0 3525 2392 ต่อ 102  
           
5
นายสุวุฒิ ตุ้มทอง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 08 9801 1911  0 3570 9095
      0 3570 9103 ต่อ 1400  
           
6
ผศ.ดร.ประมุข อุณหเลขกะ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และ 08 9801 1911  0 2526 6423 
    สถาปัตยกรรมศาสตร์ 0 2969 1369 ต่อ 2352  
           
7
ผศ.ว่าที่ร้อยเอก ธนู ทดแทนคุณ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 081976 9644  0 3570 9085
      0 3570 9208  0 3570 9208
           
8
รศ.นภัทร วัจนเทพินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 08 1947 8880  0 3570 9097
      0 3570 9103 ต่อ 3400  
           
9
นายเอกวิศว์ สงเคราะห์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและ 09 8264 9996  0 2526 0983
    เทคโนโลยีสารสนเทศ 0 2526 0983  
           
10
นางสมใจ บุญสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการ 08 1780 6996  0 3570 9086
      และงานทะเบียน 0 3570 9103 ต่อ 3908  0 3570 9087
 
 ผู้บริหารหน่วยงานสนับสนุนในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ลำดับที่
ชื่อ - นสกุล
ตำแหน่ง
โทรศัพท์มือถือ/ที่ทำงาน
โทรสาร
1
ผศ.ชาญณรงค์ ศรีทรงเมือง ผู้อำนวยการกองกลาง 08 1946 4903  0 3570 9105
      0 3570 083   
           
2
นางสาวอภิญญา สกุลพราหมณ์ ผู้อำนวยการกองคลัง 0 6125 5665  0 3570 9084
      0 3570 9084  
           
3
นางสาวอุศนา อนงค์เวช ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน -  
         
           
4
นางสาวจันจิรา จันทยานี ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล -  
         
           
5
นางฤทัยชนก โพธิ์งาม ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา 08 1759 2075  
         
           
6
อาจารย์เฉลิม ขุนเอียด ผู้อำนวนการกองบริหารทรัพยากรนนทบุรี -  
         
           
7
นายปิติชน ใจอ่อนน้อม ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี 09 8263 0001  0 3554 4299
       0 3554 4301-3 ต่อ 101  
           
8
น.ส.มาลี ทวนทอง ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน 08 1851 4586  0 3570 9105
      0 3570 9103  ต่อ 1241  
           
9
ผศ.สุรพล สังฆโสภณ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรวาสุกรี 08 1994 6265  0 3525 2393
      0 3525 2392  ต่อ 108   
           
10
ผศ.ดร.เสนีย์ พวงยาณี ผู้อำนวยการสำนักคุณภาพการศึกษา 08 1851 7488  0 3570 9105
      0 3570 9103 ต่อ 3811  
    
  ทำเนียบผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ อัพเดทวันที่ 2 เมษายน 2561