ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการหน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
- รายงานความพึงพอใจการบริการของผู้รับบริการต่อการดำเนินงานของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2561
- ตัวอย่างรายงานความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการดำเนินงานของบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2560