ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการหน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
- รายงานความพึงพอใจการบริการของผู้รับบริการต่อการดำเนินงานของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2561
- แบบฟอร์มรายงานความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการดำเนินงานของบุคลากร
ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบ 12 เดือน)