*** คณะกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส + 3 ครั้งที่ 1/2562 เข้าพื้นที่เพื่อตรวจประเมิน
      เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ***