***ผู้อำนวยการกองกลางมอบของที่ระลึกให้กับนางนิศานาถ ศรีสังวร เพื่อแสดงความยินดีที่ได้บรรจุเข้ารับราชการ
     เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 ณ ห้องกองกลาง ชั้น 5 อาคารบริหารจัดการเชิงบูรณาการ***