***โครงการวันพระราชทานนาม "ราชมงคล" วันที่ 14 กันยายน 2561 ณ หอประชุมพระพิรุณระลึกโปรดเกล้า***