***ร่วมเป็นเกียรติงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 "โครงการสุขภาพดีชีวีเปี่ยมสุข" เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561
     ณ ห้องโยเดีย ชั้น 2 และห้องอู่ทอง ชั้น 3โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัดรพะนครศรีอยุธยา