งานประชาสัมพันธ์
 
 
ชื่อ-นามสกุล :นายสุบิน เอกจิตต์
ตำแหน่ง : หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย
 
     
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.ธินินทร ชำนาญกุล
ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย
 
     
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.ธนัชพร ปานเนาว์
ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย
 
     
ชื่อ-นามสกุล : นายหัตถ์เทพ มัตติตานนท์
ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย
 
     
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.ณัฏฐา สุขเกษม
ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย