ข้อมูลบุคลากร งานบริหารทั่วไป

1. นางอุบล บริบูรณ์
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
 
2. นางกันยารัตน์ กัลยานันฑปรีชา 3. น.ส.เชาวนี แย้มผิว 4. นางนิติมา สุวรรณโกมล
5. นางอรอุมา อารีชม 6. นางยุพา  บุญหล่อ 7. น.ส.พรพรรณ ม่วงงาม
8. นางดารารัตน์  ปะวารี 9. นางศิวพร แสงทอง 10. นางสาวสุปรียา คงแสงชู
11.นางปัญชลิกา ภู่มณี 12.นางเอื้อมเดือน สมร 13.นางสาวอนุสรา รุ่งกลาง
   
14.นางสาวอรณี เวชทัพ    
     
รายชื่อบุคลากร สังกัด งานบริหารทั่วไป กองกลาง
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
ประเภท
1
 นางอุบล บริบูรณ์
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ)
ข้าราชการฯ
2
นางกันยารัตน์  กัลยานันฑปรีชา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ ข้าราชการฯ
3
น.ส.เชาวนี แย้มผิว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป พนักงานมหาวิทยาลัย
4
นางนิติมา สุวรรณโกมล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป พนักงานมหาวิทยาลัย
5
นางอรอุมา อารีชม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป พนักงานมหาวิทยาลัย
6
น.ส.ยุพา  แจ้งใจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป พนักงานมหาวิทยาลัย
7
น.ส.พรพรรณ  ม่วงงาม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป พนักงานมหาวิทยาลัย
8
นางดารารัตน์  ปะวารี ผู้ปฏิบัติงานบริหาร พนักงานมหาวิทยาลัย
9
นางศิวพร  แสงทอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป พนักงานมหาวิทยาลัย
10
นางสาวสุปรียา  คงแสงชู เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป พนักงานมหาวิทยาลัย
11
นางปัญชลิกา  ภู่มณี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป พนักงานมหาวิทยาลัย

12

นางเอื้อมเดือน  สมร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป พนักงานมหาวิทยาลัย
13
นางสาวอนุสรา รุ่งกลาง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป พนักงานมหาวิทยาลัย
14
นางสาวอรณี เวชทัพ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร พนักงานมหาวิทยาลัย