ข้อมูลบุคลากร งานศิลปวัฒนธรรม
     

หัวหน้างานศิลปวัฒนธรรม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอารีย์   บุษบา
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย

 
     
ชื่อ-นามสกุล: นายพีรวิชญ์   พิกุล
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย
 
     

ชื่อ-นามสกุล : นายโฆษิต   มีคุณกิจ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย

 
     
ชื่อ-นามสกุล : นางรุ้งนภา อู่ทรัพย์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย
 
     
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพรทิพย์ ขันธิโชติ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย