ข้อมูลบุคลากร งานอาคารสถานที่
 
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวธัญญารัตน์  พงษ์จินดา
ตำแหน่ง :หัวหน้างานอาคารสถานที่
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย
 
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอุบลรัตน์  ผลสุทธิ์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย
 
ชื่อ-นามสกุล : นายประยุทธ  เกตุผาสุข
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยช่างทั่วไป
ประเภท : ลูกจ้างประจำ
 
ชื่อ-นามสกุล : นายประสาท  ไทยประยูร
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยช่างทั่วไป
ประเภท : ลูกจ้างประจำ
 
ชื่อ-นามสกุล : นายสน  ดีเกตุ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยช่างทั่วไป
ประเภท : ลูกจ้างประจำ
 
ชื่อ-นามสกุล : นายวุฒิชัย  ฉัตรเท
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงไฟฟ้า
ประเภท : ลูกจ้างประจำ  เงินรายได้

 

 

 

ชื่อ-นามสกุล : นายเจียมรัตน์   ชัยรัตน์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงประปา
ประเภท : ลูกจ้างประจำ  เงินรายได้
 
ชื่อ-นามสกุล : นายพิชัย   รุ่งจำรัส
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงประปา
ประเภท : ลูกจ้างประจำ  เงินรายได้
 
ชื่อ-นามสกุล : นายชาญณรงค์   กาปัญญา
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงอาคาร
ประเภท : ลูกจ้างประจำ  เงินรายได้
 
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐสิทธิ์  ธรรมพิธี
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงอาคาร
ประเภท : ลูกจ้างประจำ  เงินรายได้
 
ชื่อ-นามสกุล : นายมาโนช  สุนทโรทก
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ
ประเภท : ลูกจ้างประจำ  เงินรายได้
 
ชื่อ-นามสกุล : นายสมชาย   เมืองทอง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ
ประเภท : ลูกจ้างประจำ  เงินรายได้
 
ชื่อ - นามสกุล : นางสาวคนึง   โกเทียน
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานเรือนเพาะชำ
ประเภท : ลูกจ้างประจำ  เงินรายได้
 
ชื่อ-นามสกุล : นายเสาร์   อาจอำนวย
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานภูมิทัศน์
ประเภท : ลูกจ้างประจำ  เงินรายได้
 
ชื่อ-นามสกุล : นางทัศนีย์  จวนอ่อน
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานภูมิทัศน์
ประเภท :ลูกจ้างประจำ  เงินรายได้
 
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจินตนา มอบกระโทก
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานภูมิทัศน์
ประเภท :ลูกจ้างประจำ  เงินรายได้
 
ชื่อ-นามสกุล : นายวิด   เนียมสนิท
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานภูมิทัศน์
ประเภท :ลูกจ้างประจำ  เงินรายได้
 
ชื่อ-นามสกุล : นางแตงอ่อน  สุวรรณโท
ตำแหน่ง :ผู้ปฏิบัติงานภูมิทัศน์
ประเภท :ลูกจ้างประจำ  เงินรายได้
 
ชื่อ-นามสกุล : นายณรงค์  คนทน
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานภูมิทัศน์
ประเภท : ลูกจ้างประจำ  เงินรายได้

 
ชื่อ-นามสกุล : นายละไม   แรกเจริญ
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานภูมิทัศน์
ประเภท : ลูกจ้างประจำ   เงินรายได้
 
ชื่อ-นามสกุล : นายวิรุฬห์   แตงศรี
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานภูมิทัศน์
ประเภท : ลูกจ้างประจำ   เงินรายได้
 
ชื่อ-นามสกุล : นางชลิน  เกตุผาสุข
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานภูมิทัศน์
ประเภท : ลูกจ้างประจำ   เงินรายได้
 
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพัชรี  เกตผาสุข
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานภูมิทัศน์
ประเภท : ลูกจ้างประจำ   เงินรายได้