ข้อมูลบุคลากร งานอาคารสถานที่
 
 
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวธัญญารัตน์  พงษ์จินดา
ตำแหน่ง :หัวหน้างานอาคารสถานที่
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย
 
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอุบลรัตน์  ผลสุทธิ์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย
  ชื่อ-นามสกุล : นายประสาท  ไทยประยูร
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยช่างทั่วไป
ประเภท : ลูกจ้างประจำ
 
ชื่อ-นามสกุล : นายวุฒิชัย  ฉัตรเท
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงไฟฟ้า
ประเภท : ลูกจ้างประจำ  เงินรายได้
 
ชื่อ-นามสกุล : นายเจียมรัตน์   ชัยรัตน์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงประปา
ประเภท : ลูกจ้างประจำ  เงินรายได้
  ชื่อ-นามสกุล : นายพิชัย รุ่งจำรัส
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงประปา
ประเภท : ลูกจ้างประจำ  เงินรายได้
  ชื่อ-นามสกุล : นายชาญณรงค์   กาปัญญา
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงอาคาร
ประเภท : ลูกจ้างประจำ  เงินรายได้
  ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐสิทธิ์  ธรรมพิธี
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงอาคาร
ประเภท : ลูกจ้างประจำ  เงินรายได้
  ชื่อ-นามสกุล : นายมาโนช  สุนทโรทก
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ
ประเภท : ลูกจ้างประจำ  เงินรายได้
  ชื่อ-นามสกุล : นางสาวล่า ผลธรรม
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานเรือนเพาะชำ
ประเภท :ลูกจ้างประจำ  เงินรายได้
  ชื่อ-นามสกุล : นางทัศนีย์  จวนอ่อน
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานภูมิทัศน์
ประเภท :ลูกจ้างประจำ  เงินรายได้
  ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจินตนา มอบกระโทก
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานภูมิทัศน์
ประเภท :ลูกจ้างประจำ  เงินรายได้