นายพงษ์ไชย วิชิตธนาฤกษ์
หัวหน้างานบริการ กายภาพ และสิ่งแวดล้อม

พนักงานมหาวิทยาลัย
   
นายพิษณุ ลือสถาน
สถาปนิก
พนักงานมหาวิทยาลัย
นางสาวปัณณพร  รัตนมงคล
สถาปนิก
พนักงานมหาวิทยาลัย
นางสาวธัญญารัตน์  พงษ์จินดา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
พนักงานมหาวิทยาลัย
นางสาวฤทัย เที่ยงแก้ว
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
พนักงานมหาวิทยาลัย
นางกัลปอรธ์ สิทธาภา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
พนักงานมหาวิทยาลัย
นายสมบัติ อรุณส่องแสง
พนักงานขับรถยนต์
ลูกจ้างประจำ
นายสุพรรณ บุญช่วย
พนักงานขับรถยนต์
ลูกจ้างประจำ
นายสายชล  สุทธลักษณ์
พนักงานขับรถยนต์
ลูกจ้างประจำ
ชื่อ-สกุล : นายสมชาย   ถอนโพธิ์
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์

ประเภท : ลูกจ้างประจำ
ชื่อ-สกุล : นายชำนาญ   นวัสนธี
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
ประเภท : ลูกจ้างประจำ
 
นายชาญณรงค์   กาปัญญา
เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงอาคาร
ลูกจ้างประจำ  เงินรายได้
นายวุฒิชัย  ฉัตรเท
เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงไฟฟ้า
ลูกจ้างประจำ  เงินรายได้
นายมาโนช  สุนทโรทก
เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ
ลูกจ้างประจำ  เงินรายได้
นายณัฐสิทธิ์  ธรรมพิธี
เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงอาคาร
ลูกจ้างประจำ  เงินรายได้
นางทัศนีย์ จวนอ่อน
ผู้ปฎิบัติงานบริหาร
ลูกจ้างประจำ เงินรายได้
นางสาวจินตนา มอบกระโทก
ผู้ปฏิบัติงานภูมิทัศน์
ลูกจ้างประจำ  เงินรายได้