ข้อมูลบุคลากร งานบริการ
 
1. ดร.นิรันดร์   วัชโรดม
    ตำแหน่ง หัวหน้างานบริการ
 
     
2. นางกัลปอรธ์ สิทธาภา  
     
3.นายสมบัติ อรุณส่องแสง  
     
4. นายสุพรรณ   บุญช่วย
 
     
5. นายชิงชัย   มีแสงเพชร  
     
6. นายสายชล  สุทธลักษณ์  
     
7. นายชำนาญ   นวัสนธี  
     
8.นายสุชาติ สุทธลักษณ์  
     
9.นายสมชาย   ถอนโพธิ์  
 
 
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง

ประเภท

1
ดร.นิรันดร์
วัชโรดม
หัวหน้างานบริการ

ข้าราชการฯ

2
นางกัลปอรธ์
สิทธาภา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

พนักงานมหาวิทยาลัย

3
นายสมบัติ
อรุณส่องแสง
พนักงานขับรถยนต์

ลูกจ้างประจำ

4
นายสุพรรณ
บุญช่วย
พนักงานขับรถยนต์

ลูกจ้างประจำ

5
นายชิงชัย
มีแสงเพชร
พนักงานขับรถยนต์

ลูกจ้างประจำ

6
นายสายชล
สุทธลักษณ์
พนักงานขับรถยนต์

ลูกจ้างประจำ

7
นายชำนาญ
นวัสนธี
พนักงานขับรถยนต์

ลูกจ้างประจำ

8
นายสุชาติ
สุทธลักษณ์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

ลูกจ้างประจำ

9
นายสมชาย
ถอนโพธิ์
พนักงานขับรถยนต์

ลูกจ้างประจำ