ข้อมูลบุคลากร งานบริการ
 
ชื่อ-สกุล : นายพัฒนพงศ์ วรรณวิไล
ตำแหน่ง : หัวหน้างานบริการ
ประเภท : ข้าราชการ
   
ชื่อ-สกุล : นางกัลปอรธ์ สิทธาภา
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย
ชื่อ-สกุล : นายสมบัติ อรุณส่องแสง
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
ประเภท : ลูกจ้างประจำ
ชื่อ-สกุล : นายสุพรรณ บุญช่วย
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
ประเภท : ลูกจ้างประจำ
ชื่อ-สกุล : นายสายชล  สุทธลักษณ์
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
ประเภท : ลูกจ้างประจำ
ชื่อ-สกุล : นายชำนาญ   นวัสนธี
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
ประเภท : ลูกจ้างประจำ
ชื่อ-สกุล : นายสุชาติ สุทธลักษณ์
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
ประเภท : ลูกจ้างประจำ
ชื่อ-สกุล : นายสมชาย   ถอนโพธิ์
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์

ประเภท : ลูกจ้างประจำ
ชื่อ-สกุล : นายสำเร็จ ล้วนมงคล
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์

ประเภท : ลูกจ้างประจำ (ช่วยราชการ)