นางสาวเจนจิรา ศักดิ์สองเมือง
หัวหน้างานบริหารทรัพย์สินและบริการวิชาการ
พนักงานมหาวิทยาลัย

   
นางสาวอารีย์ บุษบา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
พนักงานมหาวิทยาลัย
นางสาวบวรวรรณ เสตางกูล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
พนักงานมหาวิทยาลัย