ข้อมูลบุคลากร งานหารายได้และบริหารทรัพย์สิน
     

ชื่อ-นามสกุล :
 นางนิติมา   สุวรรณโกมล
ตำแหน่ง : หัวหน้างานหารายได้และบริหารทรัพย์สิน
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย

 

 

 


ชื่อ-นามสกุล :
 นางสาวบวรวรรณ เสตางกูล
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย
   

ชื่อ-นามสกุล :
 นางสาวเจนจิรา ศักดิ์สองเมือง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย