ข้อมูลบุคลากร งานหารายได้และบริหารทรัพย์สิน
 

ชื่อ-นามสกุล :
 นางสาวเจนจิรา ศักดิ์สองเมือง
ตำแหน่ง : หัวหน้างานหารายได้และบริหารทรัพย์สิน
ประเภท :พนักงานมหาวิทยาลัย

 

 

 


ชื่อ-นามสกุล :
 นางสาวบวรวรรณ เสตางกูล
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย