ข้อมูลบุคลากร งานออกแบบและก่อสร้าง
 
ชื่อ-นามสกุล : -  นายอนันทรัตน์ อยู่สบาย
ตำแหน่ง : วิศวกรโยธา
ประเภท : หัวหน้างานออกแบบและก่อสร้าง
   
ชื่อ-นามสกุล : นายพงษ์ไชย วิชิตธนาฤกษ์
ตำแหน่ง : วิศวกรไฟฟ้า
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย
   
ชื่อ-นามสกุล : นายพิษณุ ลือสถาน
ตำแหน่ง : สถาปนิก
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย
   
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวฤทัย เที่ยงแก้ว
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย
   
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปัณณพร  รัตนมงคล
ตำแหน่ง : สถาปนิก
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย