วัตถุประสงค์   
 

 

 1. เพื่อการดำเนินการบริหารงานด้านเอกสารของมหาวิทยาลัย
 2. เพื่อทำหน้าที่เลขานุการผู้บริหาร
 3. เพื่อทำหน้าที่ในการจัดประชุม จัดงานพิธีการ/จัดกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทาลัย
 4. เพื่อดำเนินการในการจัดหารายได้และบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
 5. เพื่อการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 6. เพื่อทำการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยในทุก ๆ ด้าน
 7. เพื่อการออกแบบและก่อสร้าง
 8. เพื่อให้บริการดูแล บำรุงรักษา และซ่อมแซมอาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัย
 9. เพื่อให้บริการด้านยานพาหนะ และด้านการรักษาความปลอดภัย
 10. เพื่อควบคุมดูแลการอนุรักษ์พลังงาน
 11. เพื่อการจัดตกแต่งภูมิทัศน์