ผู้บริหารกองกลาง

 
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองกลาง
ชื่อ-นามสกุล : ผศ.ชาญณรงค์   ศรีทรงเมือง

 
       
 
ตำแหน่ง : หัวหน้างานบริหารทั่วไป
ชื่อ-นามสกุล : นางอุบล บริบูรณ์
 
       
 

ตำแหน่ง : หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
ชื่อ-นามสกุล : นายสุบิน   เอกจิตต์

 
       

ตำแหน่ง : หัวหน้างานศิลปวัตนธรรม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอารีย์ บุษบา
 
 
 
ตำแหน่ง : หัวหน้างานหารายได้และบริหารทรัพย์สิน
ชื่อ-นามสกุล :นางนิติมา   สุวรรณโกมล
 
       
 
ตำแหน่ง : หัวหน้างานออกแบบและก่อสร้าง
ชื่อ-นามสกุล : นายอนันทรัตน์ อยู่สบาย
 
       

ตำแหน่ง : ห้วหน้างานอาคารสถานที่
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวธัญญารัตน์  พงษ์จินดา
 
       
 
ตำแหน่ง : หัวหน้างานบริการ
ชื่อ-นามสกุล : ดร.นิรันดร์ วัชโรดม