ผู้บริหารกองกลาง
 
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองกลาง
ชื่อ-นามสกุล : นายพัฒนพงศ์ วรรณวิไล 
   
ตำแหน่ง : หัวหน้างานบริหารทั่วไป
ชื่อ-นามสกุล : นางอุบล บริบูรณ์
ตำแหน่ง : หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
ชื่อ-นามสกุล : นายสุบิน เอกจิตต์
   
ตำแหน่ง : หัวหน้างานศิลปวัตนธรรม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอารีย์ บุษบา
ตำแหน่ง : หัวหน้างานหารายได้และบริหารทรัพย์สิน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเจนจิรา ศักดิ์สองเมือง
   
ตำแหน่ง : หัวหน้างานออกแบบและก่อสร้าง
ชื่อ-นามสกุล : นายอนันทรัตน์ อยู่สบาย
ตำแหน่ง : ห้วหน้างานอาคารสถานที่
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวธัญญารัตน์  พงษ์จินดา
   
 
ตำแหน่ง : หัวหน้างานบริการ
ชื่อ-นามสกุล : นายพัฒนพงศ์ วรรณวิไล