ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ปีการศึกษา 2558  
- การจัดทำพิธีทำบุญ (แบบทั่วไป)
ปีการศึกษา 2559
- การแต่งกายตามรัฐพิธี

 

ด้านบริหารจัดการ
ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2559
- การเก็บรักษาและการทำลายหนังสือราชการ