-
แบบฟอร์มหนังสือรายการของมหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี และกองกลาง
-

แผนระบบสารสนเทศ และการพัฒนาระบบสารสนเทศ กองกลาง ปีการศึกษา 2560

-
การจัดทำหนังสือราชการของมหาวิทยาลัย
-
คู่มือการใช้งานระบบขอใช้บริการห้องประชุม
-

แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 10 ปี พ.ศ. 2560-2570

  กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
-
ซักซ้อมความเข้าใจการลงเวลาปฏิบัติราชการ
 
-
หนังสือที่ ศธ 0585.02/ว 928 ลงวันที่ 30 เมษายน 2561
  เรื่อง แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์อาคารของสถาบันอุดมศึกษา
   
-
หนังสือที่ ศธ 0585.02/ว 848 ลงวันที่ 18 เมษายน 2561
  เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ/คู่มือ การขออนุมัติรูปแบบรายการและการขออนุมัติใช้ที่ดิน
  1.1 แนวปฏิบัติ/คู่มือ การขออนุมัติใช้ที่ดินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  1.2 แนวปฏิบัติ/คู่มือ การขออนุมัติรูปแบบรายการ
   
   
   
 

 

   
 

 

  ภาพกิจกรรม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
1.
ภาพกิจกรรม Big Cleaning Day
2.
ภาพการประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส + 3
3.
ภาพการตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส +3
4.
แผนพัฒนากิจกรรม 5 ส + 3 

 

 
  
ผศ.ชาญณรงค์ ศรีทรงเมือง
ผู้อำนวยการกองกลาง
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของกองกลาง
  
 
ลำดับเข้าชม
  
 
ความต้องการในการเปิดข้อมูล
และเว็บไซด์กองกลาง
http://gad.rmutsb.ac.th