-
แบบฟอร์มหนังสือรายการของมหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี และกองกลาง
-

แผนระบบสารสนเทศ และการพัฒนาระบบสารสนเทศ กองกลาง ปีการศึกษา 2560

-
การจัดทำหนังสือราชการของมหาวิทยาลัย
-
คู่มือการใช้งานระบบขอใช้บริการห้องประชุม
-

แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 10 ปี พ.ศ. 2560-2570

  กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
-
ซักซ้อมความเข้าใจการลงเวลาปฏิบัติราชการ
 
-
หนังสือที่ ศธ 0585.02/ว 928 ลงวันที่ 30 เมษายน 2561
  เรื่อง แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์อาคารของสถาบันอุดมศึกษา
   
-
หนังสือที่ ศธ 0585.02/ว 848 ลงวันที่ 18 เมษายน 2561
  เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ/คู่มือ การขออนุมัติรูปแบบรายการและการขออนุมัติใช้ที่ดิน
  1.1 แนวปฏิบัติ/คู่มือ การขออนุมัติใช้ที่ดินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  1.2 แนวปฏิบัติ/คู่มือ การขออนุมัติรูปแบบรายการ
   
   
   
 

 

   
 

 

18 กันยายน 2561 านเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 ของกองกลาง
   
14 กันยายน 2561 โครงการวันพระราชทานนาม "ราชมงคล"
   
13 กันยายน 2561 านเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 "โครงการสุขภาพดีชีวีเปี่ยมสุข"
   
28 สิงหาคม 2561 ผู้อำนวยการกองกลาง ได้มอบของที่ระลึกให้กับน้องนิศานาถ ศรีสังวร
                          น้องที่น่ารักของพี่ๆ ยินดีด้วยนะคะ
   

 

 
  
ผศ.ชาญณรงค์ ศรีทรงเมือง
ผู้อำนวยการกองกลาง
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของกองกลาง

ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ประจำปี 2560
ได้ค่าเฉลี่ย 4.11
คิดเป็นร้อยละ 82.20
อยู่ในระดับมาก

 
  
  
 
ความต้องการในการเปิดข้อมูล
และเว็บไซด์กองกลาง
http://gad.rmutsb.ac.th