- รายงานความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี
  มทร.สุวรรณภูมิ ประจำปีการศึกษา 2560
   
- แบบสำรวจรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรหน่วยงานสนับสนุน
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
   
-
หนังสือที่ ศธ 0585.02/ว 928 ลงวันที่ 30 เมษายน 2561
  เรื่อง แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์อาคารของสถาบันอุดมศึกษา
   
-
หนังสือที่ ศธ 0585.02/ว 848 ลงวันที่ 18 เมษายน 2561
  เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ/คู่มือ การขออนุมัติรูปแบบรายการและการขออนุมัติใช้ที่ดิน
  1.1 แนวปฏิบัติ/คู่มือ การขออนุมัติใช้ที่ดินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  1.2 แนวปฏิบัติ/คู่มือ การขออนุมัติรูปแบบรายการ
   
- แบบฟอร์มหนังสือรายการของมหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี และกองกลาง
- แผนระบบสารสนเทศ และการพัฒนาระบบสารสนเทศ กองกลาง ปีการศึกษา 2560
- การจัดทำหนังสือราชการของมหาวิทยาลัย
- แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 10 ปี พ.ศ. 2560-2570
  กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
- ซักซ้อมความเข้าใจการลงเวลาปฏิบัติราชการ
   
 

 

  ประกาศผลการคัดเลือกผู้ให้บริการจำหน่ายอาหาร
1. ประกาศผลการคัดเลือกผู้ให้บริการจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จ, อาหารว่างและเครื่องดื่ม
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
   
  ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
1. ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
   
  ประกาศกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
  จากคณาจารย์ประจำ
1. ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ
   

 

1 กุมภาพันธ์ 2562 ตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส + 3 ครั้งที่ 1/2562
   
18 กันยายน 2561 านเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 ของกองกลาง
   
14 กันยายน 2561 โครงการวันพระราชทานนาม "ราชมงคล"
   
13 กันยายน 2561 านเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 "โครงการสุขภาพดีชีวีเปี่ยมสุข"
   
28 สิงหาคม 2561 ผู้อำนวยการกองกลาง ได้มอบของที่ระลึกให้กับน้องนิศานาถ ศรีสังวร
                          น้องที่น่ารักของพี่ๆ ยินดีด้วยนะคะ
   

 

 
  
นายพัฒนพงศ์ วรรณวิไล 
ผู้อำนวยการกองกลาง
 
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของกองกลาง
 
  
  
 
ความต้องการในการเปิดข้อมูล
และเว็บไซด์กองกลาง
http://gad.rmutsb.ac.th