*ของมีจำนวนจำกัด
*สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่ กองกลาง งานบริหารทรัพย์สินและบริการวิชาการ
ชั้น 2 อาคารบริหารจัดการเชิงบูรณาการชั้น 2 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
 
 
1. แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 10 ปี พ.ศ. 2560-2570
  กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
2. ซักซ้อมความเข้าใจการลงเวลาปฏิบัติราชการ
 
  ประกาศผลการคัดเลือกผู้ให้บริการจำหน่ายอาหาร
1. ประกาศผลการคัดเลือกผู้ให้บริการจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จ, อาหารว่างและเครื่องดื่ม
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
   

 

 
  
นายพัฒนพงศ์ วรรณวิไล 
ผู้อำนวยการกองกลาง
 
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของกองกลาง
 
  
 

http://gad.rmutsb.ac.th