1. ข้อมูลรายชื่ออาคารภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 4 ศูนย์
   
2. แบบแสดงความจำนงขอบ้านพัก/ขอเปลี่ยนบ้านพัก
   
3. แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 10 ปี พ.ศ. 2560-2570
  กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
   
4. ซักซ้อมความเข้าใจการลงเวลาปฏิบัติราชการ
 
   
   
 
   

 

 
  
 
นายอนันทรัตน์ อยู่สบาย
ผู้อำนวยการกองกลาง
 
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของกองกลาง
 
  
 

http://gad.rmutsb.ac.th