- รายงานความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี
  มทร.สุวรรณภูมิ ประจำปีการศึกษา 2560
   
- แบบฟอร์มหนังสือรายการของมหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี และกองกลาง
- การจัดทำหนังสือราชการของมหาวิทยาลัย
- แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 10 ปี พ.ศ. 2560-2570
  กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
- ซักซ้อมความเข้าใจการลงเวลาปฏิบัติราชการ
   
 
  ประกาศผลการคัดเลือกผู้ให้บริการจำหน่ายอาหาร
1. ประกาศผลการคัดเลือกผู้ให้บริการจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จ, อาหารว่างและเครื่องดื่ม
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
   

 

1 กุมภาพันธ์ 2562 ตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส + 3 ครั้งที่ 1/2562
   
   
   
 
  
นายพัฒนพงศ์ วรรณวิไล 
ผู้อำนวยการกองกลาง
 
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของกองกลาง
 
  
  
 
ความต้องการในการเปิดข้อมูล
และเว็บไซด์กองกลาง
http://gad.rmutsb.ac.th