ตัวอย่างหนังสือราชการ  
    
  ตัวอย่างคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  (PDF และ Word oo ขึ้นไป)
 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการทำลายเอกสาร
เรื่อง แต่งตั้งผู้บริหารเข้าร่วมพิธี ร่วมงานของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2556
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพบปะหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัด " สภากาแฟ " แบบไม่เป็น ทางการ
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสารบรรณ"
     
ตัวอย่างการลงนามในหนังสือราชการ  
 

 

  ตัวอย่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  (PDF และ Word ๒oo๓ ขึ้นไป)
 
เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
เรื่อง แต่งตั้งประธานและคณะกรรมการบริหารสภาคณาจารย์และข้าราชการ
   
  ตัวอย่างหนังสือภายนอก (PDF และ Word ๒oo๓ ขึ้นไป)
 
เรื่อง ขอเชิญร่วมพบปะหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัด "สภากาแฟ"แบบไม่เป็นทางการ
เรื่อง ขอร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือ ปี 2555
เรื่อง ขอขอบคุณ (มอบหนังสือ)
เรื่อง ขอขอบคุณ
เรื่อง ขอส่งข้อมูลเพื่อจัดทำไดอารี่ ประจำปี 2556
เรื่อง ขอยืมกล่องและคูหาเลือกตั้ง
เรื่อง มอบอำนาจการเข้าร่วมประชุม
เรื่อง ขอส่งข้อมูลของสถานศึกษา
เรื่อง ขอร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการฟื้นฟูโรงเรียนจากอุทกภัย
   
  ตัวอย่างหนังสือภายใน (PDF และ Word ๒oo๓ ขึ้นไป)
 
เรื่อง ขอเชิญร่วมงานพบปะหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัด "สภากาแฟ"แบบไม่เป็นทางการ
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผู้ที่ได้รับรางวัล
เรื่อง ขอเชิญประชุมเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายการบริหารงานของมหาวิทยาลัย