แบบฟอร์มหนังสือราชการ   
  

     แบบฟอร์มหนังสือราชการของมหาวิทยาลัย คณะ สถาบัน สำนัก กอง คลิ๊ก เพื่อให้แต่ละหน่วยงานใช้เป็นแนวทางในการจัดทำหนังสือราชการ ประกอบด้วย
              - แบบฟอร์มคำสั่ง
(รูปแบบไฟล์ PDF และ Word ตั้งแต่เวอร์ชั่น oo ขึ้นไป)
              - แบบฟอร์มประกาศ (รูปแบบไฟล์ PDF และ Word ตั้งแต่เวอร์ชั่น oo ขึ้นไป)
              - แบบฟอร์มหนังสือภายนอก (รูปแบบไฟล์ PDF และ Word ตั้งแต่เวอร์ชั่น oo ขึ้นไป)
              - แบบฟอร์มหนังสือภายใน (รูปแบบไฟล์ PDF และ Word ตั้งแต่เวอร์ชั่น oo ขึ้นไป)

แบบฟอร์มหนังสือราชการกองกลาง
     - แบบฟอร์มหนังสือราชการภายนอก (กองกลาง) อัพเดทวันที่ 28 ม.ค. 2557    
     - แบบฟอร์มหนังสือราชการภายนอก (มหาวิทยาลัย) อัพเดทวันที่ 28 ม.ค. 2557    
     - แบบฟอร์มหนังสือภายใน (กองกลาง) อัพเดทวันที่ 28 ม.ค. 2557    
     - แบบฟอร์มหนังสือภายใน (มหาวิทยาลัย) อัพเดทวันที่ 28 ม.ค. 2557
     - แบบฟอร์มคำสั่ง (กองกลาง) อัพเดทวันที่ 28 ม.ค. 2557    
     - แบบฟอร์มคำสั่ง (มหาวิทยาลัย) อัพเดทวันที่ 28 ม.ค. 2557    
     - แบบฟอร์มบันทึกภายใน (กองกลาง) อัพเดทวันที่ 28 ม.ค. 2557    
     - แบบฟอร์มประกาศ (กองกลาง) อัพเดทวันที่ 28 ม.ค. 2557    
     - แบบฟอร์มประกาศ (มหาวิทยาลัย) อัพเดทวันที่ 28 ม.ค. 2557    

 

      เลขที่หนังสือและชื่อย่อหน่วยงาน ในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ