คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  
- ที่ 165/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝึกซ้อมย่อยรวม และซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 29
  สั่ง ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2559
 
- ที่ 166/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2557
  สั่ง ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2559
 
-  ที่ 761/255 8เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย กิจกรรม   
  "ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี พ.ศ.2558"
 
-  ที่ 433/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานของสำนักงานอธิการบดี สั่ง ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2558
 
           
 
คำสั่งกองกลาง สำนักงานอธิการบดี
  
- คำสั่งกองกลาง ที่ 1/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรม 5 ส + 3
  สั่ง ณ วันที่ 1 มีนาคม 2559
 
-     คำสั่งกองกลาง ที่ 14/2556
      เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพ
      การศึกษาภายในกองกลาง