รายชื่อบุคลากรกองกลาง สำนักงานอธิการบดี
งานบริหารทั่วไป  
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
ประเภท
1
นาง อุบล บริบูรณ์ หัวหน้างานบริหารทั่วไป ข้าราชการฯ
2
นาง กันยารัตน์ กัลยานันฑปรีชา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ  ข้าราชการฯ
3
น.ส. เชาวนี    แย้มผิว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป พนักงานมหาวิทยาลัย
4
นาง นิศานาถ ศรีสังวร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป พนักงานมหาวิทยาลัย
5
น.ส. ยุพา   แจ้งใจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป พนักงานมหาวิทยาลัย
6
น.ส. พรพรรณ     ม่วงงาม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป พนักงานมหาวิทยาลัย
7
นาง ดารารัตน์   ปะวารี ผู้ปฏิบัติงานบริหาร พนักงานมหาวิทยาลัย
8
นาง ศิวพร แสงทอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป พนักงานมหาวิทยาลัย
9
น.ส. สุปรียา คงแสงชู เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป พนักงานมหาวิทยาลัย
10
นาง เอื้อมเดือน สมร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป พนักงานมหาวิทยาลัย
11
นาง อรอุมา อารีชม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป พนักงานมหาวิทยาลัย
12
นาง ปัญชลิกา  ภู่มณี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป พนักงานมหาวิทยาลัย
13
น.ส. อนุสรา รุ่งกลาง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป พนักงานมหาวิทยาลัย
 
งานประชาสัมพันธ์
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
ประเภท
1
สิบเอกธนรัตน์ รัตนพงศ์ธระ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ พนักงานมหาวิทยาลัย
2
น.ส. ธินินทร จิตราดิษฐานนท์ นักประชาสัมพันธ์ พนักงานมหาวิทยาลัย
3
น.ส. ธนัชพร ปานเนาว์ นักประชาสัมพันธ์ พนักงานมหาวิทยาลัย
4
นาย สุบิน เอกจิตต์ นักประชาสัมพันธ์ พนักงานมหาวิทยาลัย
5
นาย หัตถ์เทพ มัตติตานนท์ นักประชาสัมพันธ์ พนักงานมหาวิทยาลัย
6
น.ส. ณัฏฐา สุขเกษม นักประชาสัมพันธ์ พนักงานมหาวิทยาลัย
 
งานศิลปวัฒนธรรม
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
ประเภท
1
น.ส. อารีย์ บุษบา หัวหน้างานศิลปวัฒนธรรม พนักงานมหาวิทยาลัย
2
นาย พีรวิชญ์ พิกุล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป พนักงานมหาวทิยาลัย
3
นาย โฆษิต มีคุณกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป พนักงานมหาวทิยาลัย
4
น.ส. รุ้งนภา อู่ทรัพย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป พนักงานมหาวทิยาลัย
5
น.ส. พรทิพย์ ขันธิโชติ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป พนักงานมหาวทิยาลัย
งานหารายได้และบริหารทรัพย์สิน 
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
ประเภท
1
นาง นิติมา สุวรรณโกมล หัวหน้างานหารายได้และบริหารทรัพย์สิน พนักงานมหาวิทยาลัย
2
น.ส. บวรวรรณ เสตางกูล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป พนักงานมหาวิทยาลัย
3
น.ส. เจนจิรา ศักดิ์สองเมือง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป พนักงานมหาวิทยาลัย
 
งานออกแบบและก่อสร้าง
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
ประเภท
1
นาย อนันทรัตน์ อยู่สบาย หัวหน้างานออกแบบและก่อสร้าง พนักงานมหาวิทยาลัย
2
นาย พงษ์ไชย วิชิตธนาฤกษ์ วิศวกรไฟฟ้า พนักงานมหาวิทยาลัย
3
นาย พิษณุ ลือสถาน สถาปนิก พนักงานมหาวิทยาลัย
4
น.ส. ฤทัย เที่ยงแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป พนักงานมหาวิทยาลัย
5
น.ส. ปัณณพร รัตนมงคล สถาปนิก พนักงานมหาวิทยาลัย
 
งานอาคารสถานที่
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
ประเภท
1
น.ส. ธัญญารัตน์ พงษ์จินดา หัวหน้างานอาคารสถานที่ ข้าราชการ
2
น.ส. อุบลรัตน์ ผลสุทธิ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป พนักงานมหาวิทยาลัย
3
น.ส. อรณี เวชทัพ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร พนักงานมหาวิทยาลัย
4
นาย ประยุทธ เกตุผาสุข ผู้ช่วยช่างทั่วไป ลูกจ้างประจำ
5
นาย ประสาท ไทยประยูร ผู้ช่วยช่างทั่วไป ลูกจ้างประจำ
6
นาย สน ดีเกตุ ผู้ช่วยช่างทั่วไป ลูกจ้างประจำ
7
นาย วุฒิชัย ฉัตรเท เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงไฟฟ้า ลูกจ้างประจำ  เงินรายได้
8
นาย นักรบ เสมสายัณห์ เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงไฟฟ้า ลูกจ้างประจำ  เงินรายได้
9
นาย เจียมรัตน์ ชัยรัตน์ เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงประปา ลูกจ้างประจำ  เงินรายได้
10
นาย พิชัย รุ่งจำรัส เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงประปา ลูกจ้างประจำ  เงินรายได้
11
นาย ชาญณรงค์ กาปัญญา เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงอาคาร ลูกจ้างประจำ  เงินรายได้
12
นาย ณัฐสิทธิ์ ธรรมพิธี เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงอาคาร ลูกจ้างประจำ  เงินรายได้
13
นาย มาโนช สุนทโรทก เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ลูกจ้างประจำ  เงินรายได้
14
      เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ลูกจ้างประจำ  เงินรายได้
15
น.ส. ปุณฑิกา ทองขาว ผู้ปฏิบัติงานเรือนเพาะชำ ลูกจ้างประจำ  เงินรายได้
16
น.ส. ล่า ผลธรรม ผู้ปฏิบัติงานเรือนเพาะชำ ลูกจ้างประจำ  เงินรายได้
17
นาย เสาร์ อาจอำนวย ผู้ปฏิบัติงานภูมิทัศน์ ลูกจ้างประจำ  เงินรายได้
18
นาง ทัศนีย์ จวนอ่อน ผู้ปฏิบัติงานภูมิทัศน์ ลูกจ้างประจำ  เงินรายได้
19
น.ส. จินตนา มอบกระโทก ผู้ปฏิบัติงานภูมิทัศน์ ลูกจ้างประจำ  เงินรายได้
20
นาย วิด เนียมสนิท ผู้ปฏิบัติงานภูมิทัศน์ ลูกจ้างประจำ  เงินรายได้
21
นาง แตงอ่อน สุวรรณโท ผู้ปฏิบัติงานภูมิทัศน์ ลูกจ้างประจำ  เงินรายได้
22
นาย ณรงค์ คนทน ผู้ปฏิบัติงานภูมิทัศน์ ลูกจ้างประจำ  เงินรายได้
23
นาย ละไม  แรกเจริญ ผู้ปฏิบัติงานภูมิทัศน์ ลูกจ้างประจำ  เงินรายได้
24
      ผู้ปฏิบัติงานภูมิทัศน์ ลูกจ้างประจำ  เงินรายได้
25
นาง ชลิน เกตุผาสุข ผู้ปฏิบัติงานภูมิทัศน์ ลูกจ้างประจำ  เงินรายได้
26
น.ส. พัชรี เกตุผาสุข ผู้ปฏิบัติงานภูมิทัศน์ ลูกจ้างประจำ  เงินรายได้
 
งานบริการ
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
ประเภท
1
ดร. นิรันดร์ วัชโรดม หัวหน้างานบริการ ข้าราชการ
2
นาง กัลปอรธ์ สิทธาภา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป พนักงานมหาวิทยาลัย
3
นาย สมบัติ อรุณส่องแสง พนักงานขับรถยนต์ ลูกจ้างประจำ
4
นาย สุพรรณ บุญช่วย พนักงานขับรถยนต์ ลูกจ้างประจำ
5
นาย ชิงชัย มีแสงเพชร พนักงานขับรถยนต์ ลูกจ้างประจำ
6
นาย สายชล สุทธลักษณ์ พนักงานขับรถยนต์ ลูกจ้างประจำ
7
นาย ชำนาญ นวัสนธี พนักงานขับรถยนต์ ลูกจ้างประจำ
8
นาย สุชาติ สุทธลักษณ์ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ลูกจ้างประจำ
9
นาย สมชาย ถอนโพธิ์ พนักงานขับรถยนต์ ลูกจ้างประจำ
งานบริหารทั่วไป กองกลาง ข้อมูล ณ วันที่ 7 เมษายน 2560