ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ลำดับที่
เรื่อง
ประกาศ ณ วันที่
1.
ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ
21 กุมภาพันธ์ 2561
     
2.
การจราจรภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
3 พฤษภาคม 2559
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา  
     
3.
อัตราค่าธรรมเนียมการขอใช้อาคารสถานที่
5 มิถุนายน 2559