หน่วยงานภายในกองกลาง
   
1.
งานบริหารทั่วไป
ตั้งอยู่ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 อาคารศรีพิทยาคาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
เบร์โทรศัทพ์ 035-709803
บอร์โทรสาร 035709105
   
2.
งานประชาสัมพันธ์
ตั้งอยู่ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารศรีพิทยาคาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
เบร์โทรศัทพ์ 035-709803
บอร์โทรสาร 035709105
   
3.
งานศิลปวัฒนธรรม
ตั้งอยู่ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารศรีพิทยาคาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
  เบร์โทรศัทพ์ 035-709803
  บอร์โทรสาร 035709105
   
4.
งานหารายได้และบริหารทรัพย์สิน
  ตั้งอยู่ ห้องหารายได้และบริหารทรัพย์สิน ติดกับ อาคาร 1
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา
  เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
   
5.
งานออกแบบและก่อสร้าง
  ตั้งอยู่ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 อาคารศรีพิทยาคาร
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา
  เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
  เบร์โทรศัทพ์ 035-709803
  บอร์โทรสาร 035709105
   
6.
งานอาคารสถานที่
  ตั้งอยู่ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารศรีพิทยาคาร
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา
  เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
  เบร์โทรศัทพ์ 035-709803
  บอร์โทรสาร 035709105
   
7.
งานบริการ
  ตั้งอยู่ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารศรีพิทยาคาร
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา
  เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
  เบร์โทรศัทพ์ 035-709803
  บอร์โทรสาร 035709105