ติดต่อหน่วยงานภายในกองกลาง
   
1.
งานบริหารทั่วไป
2.
งานงานประชาสัมพันธ์
3.
งานศิลปวัฒนธรรม
4.
งานหารายได้และบริหารทรัพย์สิน
5.
งานออกแบบและก่อสร้าง
6.
งานอาคารสถานที่
7.
งานบริการ
   
   
ตั้งอยู่ที่     อาคารบริหารจัดการเชิงบูรณาการ ชั้น 5
                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา
                 เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา
                   อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
   
เบร์โทรศัทพ์ 0 3570 9803
บอร์โทรสาร 0 3570 9105